کم کردن حجم عکس

  1. به صفحه https://tinypng.com/ بروید؛
  2. مراحل زیر را دنبال کنید؛

سپس عکس شما کم حجم و فشرده شده شده و آماده دانلود می شود.